actie voorwaarden

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op alle promotionele acties van de Organisator 909Digital, gevestigd in Nederland , KVK-nr.: 69380317

2. Voorafgaande aan deelname aan de betreffende promotie of actie wordt er steeds passende informatie gegeven, of op verzoek beschikbaar gesteld, over de looptijd van de actie, de te winnen prijs en/of productcategorie, de kosten voor deelname, de aard van het spel, de criteria waarop de deelnemers worden beoordeeld, de selectieprocedure voor het beschikbaar stellen van prijzen, de einddatum van de actie en wanneer of op welke wijze de resultaten bekend worden gemaakt.

3. De acties staan open voor deelname door natuurlijke personen, van 18 (achttien) jaar of ouder, van wie tijdens de actieperiode een volledige ingevulde inschrijving is ontvangen.

4. Door deel te nemen verklaart u als eindgebruiker deze actievoorwaarden te hebben geaccepteerd.

5. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van de Organisator, met inbegrip van samenwerkingspartners en sponsors.

6. De prijswinnaar wordt vastgesteld uit alle deelnemers die voldoen aan deze actievoorwaarden en de beschikbaar gestelde aanvullende spelvoorwaarden dan wel na deelname aan een finale spel op uitnodiging van de Organisator. Binnen 2 (twee) maanden na afloop van het (finale) spel zal er per sms, e-mail, of telefoon contact worden opgenomen met de prijswinnaar. Indien een daadwerkelijke prijswinnaar kennelijk niet bereikbaar is, wordt er in zijn plaats tot maximaal 2 (twee) maal een andere prijswinnaar vastgesteld. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. De administratieve gegevens van de Organisator zijn bepalend.

7. De prijs wordt beschikbaar gesteld uit de (gezamenlijke) prijzenpot van Organisator in overeenstemming met de acties en voorwaarden van samenwerkingspartners en sponsors.

8. Alle bijkomende kosten zoals verzend-, koeriers- of bankkosten zijn voor rekening van de prijswinnaar. Indien een promotionele spel belasting of enige andere vorm van belasting van toepassing is, gerelateerd aan (promotionele) spellen als gevolg van het winnen van een prijs, dan zal deze belasting worden afgedragen door de prijswinnaar en de betaling daarvan op eerste verzoek door de prijswinnaar zullen worden aangetoond.

9. De Organisator behoudt het recht voor om de promotionele prijs te wijzigen in een andere promotionele prijs van minimaal gelijke (economische) waarde, in goed overleg met de prijswinnaar, en eventueel in te trekken in het geval er minder dan 50 (vijftig) eindgebruikers deelnemen na afloop van de sluitingsdatum van de actie. Als een-en-dezelfde prijs en/of een prijs uit dezelfde productgroep kan worden gewonnen bij deelname aan een dienst of vergelijkbare acties, stelt de Organisator slechts 1 (één) prijs beschikbaar per telefoonnummer of (e-mail) adres.

10. Een gewonnen prijs of ander (gelijkwaardig) alternatief, waarvoor de prijswinnaar ons heeft gemachtigd, zullen (uiterlijk) binnen 21 (eenentwintig) dagen, na het eerste contact met de winnaar, beschikbaar worden gesteld op het opgegeven adres door de winnaar. In geval van een geldprijs wordt deze bijgeschreven op een aangegeven rekeningnummer.

11. De Organisator is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken noch voor eventuele schade bij de levering of verzending van de prijs naar het opgegeven adres.

12. Wanneer producten niet meer leverbaar of voorradig zijn, behoudt Organisator zich het recht voor om als alternatief een geldbedrag aan te bieden of elk van de prijzen geheel of gedeeltelijk te vervangen. Als de prijzen vervangen worden door een geldbedrag, dan zal de prijs van minimaal dezelfde (economische) waarde zijn. De prijs dient geaccepteerd te worden zoals aangeboden en is niet overdraagbaar of deelbaar.

13. De prijswinnaar stemt in goed overleg met de Organisator in met het gebruik van zijn/haar naam, woonplaats, land en eventuele plaatsing van een foto op de websites van de Organisator voor post-promotionele activiteiten.

14. Wij leggen uw gegevens vast voor de uitvoering van de actie of wanneer u in het kader van de serviceverlening contact heeft met de Organisator.

15. Deze actievoorwaarden kunnen te allen tijde door ons tussentijds worden aangepast of geüpdatet. Belangrijke updates worden in deze actievoorwaarden op de website bijgehouden. Check daarom regelmatig deze actievoorwaarden.

16. De Organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actie te beëindigen, onderbreken of de promotionele campagne te wijzigen, zoals, maar niet beperkt tot, wanneer er sprake is van kennelijke fouten in soft- en/of hardware, technische en/of transmissie fouten en vanwege compliance redenen. De inhoud van deze actievoorwaarden is onder voorbehoud van kennelijke schrijffouten en interpretatie.

© 909DIGITAL BV |  Keurenplein 41 UNIT A7291 | 1069 CD | Amsterdam | KVK 69380317 | All Rights Reserved